Genealogie van de familie Wiarda

DE OORSPRONG IN DE BRONNEN

De allereerste Wiarda die in geschreven bronnen is terug gevonden is Feddeko Wiarda; dit komt naar voren in een oorkonde (zie tekst Sententia Grietmannorum districtus winninge Anno 1369) waarin de zgn. Wiarda-viri (de Wiarda mannen) in 1369 de hoofdman Ludolf Jarigsma gevangen nemen . In dat zelfde jaar wordt Jarigsma vrijgesproken via een vonnis uitgesproken door de Grietmannen van Winninghen ; later wordt ook Taco van Campen vrijgelaten die eveneens was gevangen genomen door de Wiarda-viri. Deze Feddeko kan de overgrootvader zijn geweest van Sjoerd Wiarda , de potestaat van Oostergo. In het Wiarda Boek wordt het als volgt omschreven: 30 april 1369 Grietmannen van het district Winninge spreken een vonnis uit waarbij Luidolf Jargisma en anderen, door Wiarda’s groep en hun partijgenotengevangen genomen, in vrijheid worden gesteld. Dat anno Domini MCCCLXIX. in vigilia apostolorum Philippi et Jacobi. (Zie Register van Oorkonden).

Op het internet gaat de oorsprong terug naar Pybe Wyarda uit 1245 maar hier zijn nog geen geschreven bronnen voor . De familie houdt het jaar 1369 aan als de oorsprong vanwege het bewijs van de hierboven beschreven (rechtbank) oorkonde.

ONTSTAAN VAN DE VERSCHILLENDE VERTAKKINGEN VAN DE WIARDA’S

De familie stamboom vertakt zich via Dothias Wiarda in de 16de eeuw in 4 takken waaronder de eerste tak naar Duitsland met als stamvader Bucho Wiarda. De samenhang:

OOST FRIESE (DUITSE) WIARDA’S

Van Bucho Wiarda (1532 - 1595), de eerste Oost Friese (Duitse) Wiarda tot aan de stamvaders van de 3 Duitse takken I II en III

FRIESE WIARDA'S

Pybe Wiarda leefde omstreeks 1380 en trouwde Claer Eminga en verwekte o.a.:

(Voorgaande 5 generaties volgens “Het Stamboek van de Frieschen vroegeren en lateren Adel" door Jr. Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. van Halmael, Jr.)

OORSPRONG VAN DE AMERIKAANSE & CANADESE WIARDA’S

Tak 4/5 Roordahuizum Rauwerd Bozum 16de generatie

OORSPRONG VAN DE AUSTRALISCHE WIARDA’S

Tak 1 (Christian Henrich Wiarda), sub 3 (III)

DUITSE TAK 1 IN ADELSTAND VERHEVEN ; WIARDA WORDT VON WIARDA

Adelsbrief

Conrad-Hermann Wiarda (geboren Emden, 18 maart 1841, overleden op 25 december 1915), was een majoor in het Pruisische leger. Omdat de adel sterk vertegenwoordigd was in de hogere offcieren rangen (en belangrijk om tot die hoogste rangen door te stoten), vroeg Conrad-Hermann bij Keizer Wilhelm II aan om in de adelstand te worden opgenomen om op voet van gelijkheid te worden gesteld met de andere adelijke officieren. Hij baseerde zijn aanvraag op de geschiedenis van de Friese Wiarda familie uitgezocht en beschreven in 1872 door zijn vader Christian Heinrich Wiarda uit Aurich, waarin het grote belang van de Oost-Friese familie Wiarda was beschreven.

Met een kabinetsbesluit van 17 april en een diploma gedateerd 31 juli 1895 werd vanuit het nieuwe paleis in Potsdam, Conrad-Hermann in de adelstand opgenomen. Helaas beweerde de uitvoerende adelsbureau m.b.t. de heraldiek dat de puntige ring om de nek van de zwaan niet heraldisch mogelijk was. Vervolgens werden in de twee bovenste hoeken van het schild 2 spijkerringen geplaatst in plaats van rond de nek. De in leer gebonden adelsbrief was geschreven op perkament, voorzien van een grote zegel en zat in een houten kist bedekt met leer. Deze houten kist bevond zich in WO II in de studeerkamer van zijn zoon Hans von Wiarda in Hannover en werd helaas door een bom vernietigd.

Paviljoen zegel met wapen Wilhelm II

Een paar maanden na zijn 50e verjaardag, werd de districtsrechtbankdirecteur Florens Hieronymus Eduard Wiarda (geboren 19 mei 1851 in Aurich, overleden 2 februari 1925 in Hannover en broer van Conrad-Hermann Wiarda) evenals zijn broer Tileman Wiarda (17 juni 1857, overleden 22 april 1941) in de adel opgenomen. Op 8 augustus 1901 werden Florens en Tileman door keizer Wilhelm II verheven tot de erfelijke adel (Wilhem II geboren op 27 januari 1859 in Berlijn, overleden op 4 juni 1941 in Doorn).De adelsbrief werd ondertekend door de Duitse Keizer in zijn functie als Pruisische koning, door Generaal Karl von Wedel (geboren op 5.2.1842 in Oldenburg, overleden op 30.12.1919), toen ambassadeur in Rome, en door de Pruisische minister van Binnenlandse Zaken Hans von Hammerstein (geboren op 27.4.1843 in Lüneburg, overleden op 20 maart 1905 in Berlijn), de adels brief bestaat uit twaalf perkamentvellen gebonden aan een libel (boekje) en een omslag bedekt met leer en bezaaid met zilver.

Op de voorkant van de omslag staat een in reliëf gemaakte en gekleurde adelaar met de afgebonden initialen "FR" (Fridericus Rex = Koning Friedrich) uit het Pruisische wapen. Aan de met zilver gebreide verzegelingskoorden die de libel bij elkaar houden, is een koperen patroon bevestigd, waarin het in reliëf gemaakte paviljoenzegel (in was) met het grote koninklijke wapen van Wilhelm II zich bevindt.

De eerste twee perkamentpagina's zijn leeg. Na een handgeschreven lijst van de verschillende aristocratische titels van Wilhelm beginnend op pagina 3, worden pagina's 4 en 6 - onderbroken door de afbeelding van het wapen dat Wiarda voortaan mocht gebruiken - gevolgd door de belangrijkste passage voor de ontvanger: “verhef hierbij op grond van dit document, de districtsrechtbankdirecteur Florens Hieronymus Eduard Wiarda, luitenant van de Landwehr buiten dienst, naar Hannover, samen met zijn bestaande en toekomstige wettige legitieme erfgenamen en afstammelingen van de mannelijke stam, van beide geslachten, om hem een ​​permanent monument te geven aan onze speciale koninklijke [...] genade en om de erfelijke adel van onze monarchie en ons land genade te schenken en hem en al zijn beoogde nakomelingen alle rechtvaardige mensen, eer en privileges van deze klasse te geven, in het bijzonder het recht om "von Wiarda" en het hieronder beschreven wapen en juweel te dragen ”.

Wapen von Wiarda

Het wapen is ontworpen door Hans von Borwitz en Harttenstein, de Pruisische herauten meester, getekend door de koninklijke wapenschildschilder Heinrich Nahde. Het bestaat uit een driedelig schild. In de zilveren velden links en rechts is een zwarte puntige kraag, in het blauwe veld in het midden een vluchtklare zilveren zwaan. Een toernooihelm omringd door zwart-zilver of blauw-zilver ranken zweeft boven het schild, waarop op zijn beurt een kroon zit van waaruit een zwaan stijgt met gespreide vleugels.

Florens von Wiarda was de zoon van de stadsrechter Christian Heinrich Wiarda (geboren 22 augustus 1809 in Emden, overleden 1 april 1879 in Aurich) en zijn vrouw Dorothee Caroline Metger (geboren 23 december 1818 in Emden, overleden 15 september 1904 in Hildesheim) en kleinzoon van Georg Ludwig Wiarda (geboren op 31 januari 1781 in Emden, overleden op 26 januari 1832 in Emden), een van de oprichters van de Vereniging voor Schone Kunsten en patriottische oudheden in Emden. De vader van de verhevene - een achterneef van het landensyndicaat en historicus Tileman Dothias Wiarda (geboren 18 oktober 1746 in Emden, overleden 7 maart 1826 in Aurich) - was een lokaal lid van 1835 tot 1848 en later secretaris en na zijn verhuizing naar Aurich bleef hij een erelid van "kunst".

Wellicht is dat de reden waarom de adelbrief nu in het bezit is van het Oost Friese Rijksmuseum in Emden.

Na de Duitse Revolutie van 1918 werden adellijke titels onderdeel van iemands naam. Bij de adellijke families wordt von beschouwd als een predicaat. Dit predicaat werd sinds 1630 toegekend bij het verlenen van adeldom.

TAK I

BIBLIOGRAFIE

Gepubliceerde Primaire bronnen:

“WIARDA, Christiaan Heinrich”, Wiarda Familien Nachrichten von 1872, Aurich, Tapper & Sohn, 1872, p 2.
“DE HAAN HETTEMA, Jhr M. & A. VAN HALMAEL”, Het Stamboek van de Frieschen vroegeren en lateren Adel, Leeuwarden, D. Meindersma, 1846.

Secondaire Literatuur:

“JORRITSMA. H. and D. de VRIES”, Genealogy-Wiarda, Wiarda 1369-1969, Bolsward, A.J. Osinga, 1970, 253.
“WIARDA, Siegfried”, Genealogy-Wiarda, Wiarda 1369-1969, Bolsward, A.J. Osinga, 1970, 243.

Websites:

“Pybe Wyarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Doecke Pybes Dooitsen van Wiarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Feddeko Doecke Doitzes Wiarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Pybe Feddekos Wiarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Claere Wiarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Siurd Sjoerd Pybes Wiarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Oene Sjoerds Wiarda, b. c1378 ”, Geni Website, bezocht op: 18-03-2020.
“Siurt Bearlude Wyarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Syoucke Sjoerds Wiarda”, Geni website, bezocht op: 18-03-2020.
“Von (onderdeel van adelspredicaat)”, Wikipedia website, bezocht op: 20-03-2020.
“SCHMIDT, Aiko, Kunstwerk des Monats Marz 2012”, Ostfriesches Landesmuseum Emden website, bezocht op: 20-03-2020.